top of page

PERSONDATAFORORDNINGEN

Advokatfirmaet er pligtig til at overholde reglerne i persondataforordningen. Følgende overordnede regler gælder herfor jf. nedenfor. Der gælder dog forskellige regler for forskellige sager. Du vil derfor ved opstart af en sag modtage de særlige regler der gælder for din type sag.

Advokatfirmaet Michael Steffensen behandling af personoplysninger

 

 

A. Typer af personoplysninger 

 

Advokatfirmaet Michael Steffensen behandler blandt andet følgende personoplysninger om fysiske personer i forbindelse behandling af sager: identifikations- og kontaktoplysninger, oplysninger fra Det centrale Personregister samt andre forhold der har relevans for behandlingen af en sag.

 

B. Formålet

 

Advokatfirmaet Michael Steffensen behandler personoplysninger med henblik på at gennemføre og behandle sager i overensstemmelse med reglerne i retsplejeloven samt anden lovgivning. 

 

C. Retsgrundlag

 

Retsgrundlaget for behandlingen af persondata er for det første den retlige forpligtelse advokatfirmaet Michael Steffensen har som påkrævet i overensstemmelse i overensstemmelse med reglerne i retsplejeloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Endvidere er retsgrundlaget advokatfirmaet Michael Steffensens legitime interesser med hensyn til udøvelse af advokathvervet som advokat jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

  

D. Opbevaringsperioden

 

Personoplysningerne opbevares indtil sagen er afsluttet, og herefter i en efterfølgende periode på 7 år. Længden af denne periode beror på, at advokatfirmaet Michael Steffensen er pligtig til blandt andet i overensstemmelse med skattelovgivningen og bogføringslovgivningen at opbevare personoplysninger i relation til sagen i 5 år. Inden for en yderligere periode på 2 år slettes oplysningerne elektronisk eller destrueres for så vidt angår fysiske sagsakter.   

 

E. Videregivelse af personoplysninger

 

Advokatfirmaet Michael Steffensen videregiver ikke personoplysninger medmindre man er retlig forpligtiget hertil fx overfor offentlige myndigheder i henhold til lovgivningen. Det bemærkes, at advokatfirmaet Michael Steffensen kun i meget begrænset omfang i sager kan videregive personoplysninger grundet advokaters tavshedspligt i overensstemmelse med blandt andet reglerne i retsplejeloven.

 

F.    Rettigheder

 

Man har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som advokatfirmaet Michael Steffensen har, ved henvendelse til advokatfirmaet Michael Steffensen, Kirkeltevej 126, 3450 Allerød, telefon + 45 44 22 82 40, eller mail ms@msadvokat.dk. Endvidere har man til enhver tid ret til at anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, samt til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger. Endelig har man ret til at gøre brug af retten til dataportabilitet, hvorved man på anmodning vil få udleveret personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Dog skal det bemærkes, at advokatfirmaet Michael Steffensen i de fleste tilfælde ikke legalt kan slette oplysninger m.m., idet opbevaringen af personoplysninger jf. ovenfor sker i henhold til lov

 

K. Klage

 

Du kan til enhver tid klage over advokatfirmaets behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.

 

 

København, august 2020

 

Michael Steffensen, advokat 

Justice Scale
bottom of page