top of page
Byretten_kbh_opt.jpg
ADVOKATFIRMAET

MICHAEL STEFFENSEN

Specialister i strafferet, arveret og selskabsret – se også øvrige rådgivningsområder

 

FOTO: Nikolaj Bransholm/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

practice_areas

RÅDGIVNINGS
OMRÅDER

 • STRAFFERET
  Kontoret har en betydelig ekspertise inden for klassisk strafferet. Advokat Michael Steffensen har i mere end 30 år beskæftiget sig hermed; primært som beskikket forsvarer. Michael Steffensen har behandlet straffesager om overtrædelse af straffeloven, herunder sager om manddrab, sager om alvorlig narkotikakriminalitet samt om terrorisme; men også straffesager om overtrædelse at speciallovgivningen herunder blandt andet selskabsloven, sager om overtrædelse af skatte- og momslovgivningen, lov om skibes sikkerhed, færdselslovgivningen samt våbenloven. Michael Steffensen lægger i forbindelse med behandlingen af straffesager betydelig vægt på diskretion. Det er væsentligt, at en klient ikke i forbindelse med behandlingen af en straffesag ”udstilles i offentligheden”.
 • ARVERET
  Advokatfirmaet beskæftiger sig med arveret, herunder med udfærdigelse af testamenter. Denne rådgivning sker ofte i forbindelse med selskabsejeres eller andre arveladeres ønske om at foretage et generationsskifte. Advokat Michael Steffensen har på det juridisk teoretiske plan også beskæftiget sig med arveret. Kontoret har endvidere ekspertise i førelse af retssager vedrørende arveretlige tvister, herunder om omstødelse af gavedispositioner samt misbrug af et dødsbos midler.
 • DØDSBOBEHANDLING
  Advokat Michael Steffensen varetager alle opgaver i forbindelse med dødsboskifte. Han er bobestyrer ved Retten på Frederiksberg hvor han behandler offentligt skiftede dødsboer. Han er endvidere også i et væsentligt omfang rådgiver for privat skiftende arvinger. Herudover bistår Michael Steffensen arvinger i mere komplicerede dødsboer som arvingsrepræsentant. Kontoret har fire juridiske assistenter, der i et betydeligt omfang – og i overensstemmelse med dødsboskiftelovens forudsætninger - forestår den praktiske del af dødsbobehandlingen.
 • SELSKABSRET
  Advokatfirmaet rådgiver om grundlæggende selskabsret fx i forbindelse med etablering af selskaber. Herudover rådgiver vi om gennemførelse af generationsskifter og virksomhedsomdannelse. Advokat Michael Steffensen er medlem af flere selskabers bestyrelser.
 • ERHVERVSSTRAFFERET
  Advokat Michael Steffensen har i et betydeligt omfang – ud over den almindelige strafferet – beskæftiget sig med erhvervslivets kriminalitet, både i relation til overtrædelser af straffeloven samt i relation til overtrædelser af særlovgivningen. Han har været forsvarer i omfattende og komplekse straffesager om økonomisk kriminalitet herunder C & G-banksagen, i straffesagen om Nordisk Fjer A/S samt i de senere år i større sager om såkaldte momskarruseller samt hvidvasksager.
 • FONDSRET
  Michael Steffensen medlem af flere fondsbestyrelser, herunder blandt andet Harby Fonden, der er en af Danmarks største musikfonde. Kontoret forestår ligeledes administrationen af flere fonde. Fondssekretær er Susanne Falk.
our_vision

OM OS

Advokat Michael Steffensen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Han har møderet for Højesteret og er medlem af Højesteretsskranken. Han er af Justitsministeriet beneficeret til at varetage offentlige sager i Københavns Byret, ved Retten på Frederiksberg samt i Østre Landsret, herunder straffesager. Herudover er han udnævnt af Justitsministeriet som bobestyrer af offentligt skiftede dødsboer, der behandles ved Retten på Frederiksberg.

 

Advokat Michael Steffensen en betydelig erfaring i forbindelse med gennemførelse af såvel civile retssager som straffesager ved både byretterne, landsretterne samt i Højesteret. 

 

Advokat Michael Steffensen er medlem af Advokatsamfundet.

 

Målsætningen for advokatfirmaet Michael Steffensen er at yde juridisk rådgivning af høj kvalitet. Vi søger at opnå vores mål ved en høj prioritering af juridiske kvalifikationer af vores medarbejdere samt ved en løbende udvikling af kompetencer hos den enkelte medarbejder.

 

Kontoret er omfattet af advokatansvarsforsikring hos Codan A/S. Firmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Vores firma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

 

Advokatfirmaet Michael Steffensen har vedtaget interne regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme i overensstemmelse med lovgivningen om hvidvask.

 

Vort advokatfirma er ligesom andre advokatfirmaer forpligtet til at følge særlige regler for behandlingen af betroede midler, herunder særligt klienters indbetalinger til kontoret. Disse regler er fastsat i medfør af § 127 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 6. november 2008 med senere ændringer. Det er således reguleret, at advokatfirmaet som oppebærer penge for en klients eller tredjemands regning, skal sørge for, at advokatkontorets bogholderi er indrettet således, at det til enhver tid viser de enkelte mellemværender samt størrelsen af advokatens, henholdsvis selskabets, samlede tilsvar af betroede penge. Herudover er advokatfirmaet i overensstemmelse med reglerne i bestyrerbekendtgørelsen pligtigt til at oprette særlige konti for offentligt behandlede dødsboer. 

 

De regler, der gælder for udøvelse af advokatvirksomhed, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af tvist om størrelsen af et salær, og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan/skal klage over enten salærets størrelse og/eller advokatens adfærd ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K www.advokatnaevnet.dk. Der gælder dog særlige klageregler i forbindelse med offentligt skiftede dødsboer.

Hojesteret_opt.jpg

Foto: Anne Greiersen

ATTORNEYS

MEDARBEJDERE

Michael_Steffensen2.jpg

Michael Steffensen

Advokat

Møderet for Højesteret

Tlf: 44 22 82 40

ms@msadvokat.dk

Lilian_Tofteberg_Persson2.jpg

Lilian Tofteberg Persson

Juridisk assistent

Tlf: 44 22 82 40

ltp@msadvokat.dk

Sanne_Winther2.jpg

Sanne Winther

Juridisk assistent

Tlf: 44 22 82 40

sw@msadvokat.dk

Jacob_Christensen2.jpg

Jacob Christensen

Juridisk assistent, stud.jur.

Tlf: 44 22 82 40

jc@msadvokat.dk

Lis_Larsson2.jpg

Lis Larsson

Bogholder

Tlf: 44 22 82 40

ll@msadvokat.dk

Sille_Tvede2.jpg

Sille Tvede

Juridisk assistent,

stud.jur.

Tlf: 44 22 82 40

st@msadvokat.dk

Astrid_Joergensen2.jpg

Astrid Jørgensen

Juridisk assistent, stud.jur.

Tlf: 44 22 82 40

aj@msadvokat.dk

Susanne_Falk.jpg

Susanne Falk

Juridisk assistent, fondssekretær

Tlf: 44 22 82 40

bba@msadvokat.dk

contact
Byretten_opt.jpg
ADV_logo_neg@2x.png

TELEFONTIDER

Hverdage kl. 9.00 - 15.30
Tlf:  44 22 82 40

www.msadvokat.dk

EMAIL

HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE

Pilestræde 41, 2 th, 1112 København K

FILIALKONTOR

Kirkeltevej 126, 3450 Allerød

CVR  28 61 62 87

Bank  Jyske Bank AS

Konto 7630 2005814 

Møder, herunder bomøder, afholdes sædvanligvis som telefonmøder eller møder over Teams. Endvidere afholdes møder på kontoret i København eller i Allerød. 

Det kan ofte være en fordel ved henvendelser til kontoret at dette sker pr. mail til den medarbejder, der behandler din sag.

Advokatfirmaet har tegnet advokatansvarsforsikring med Codan Forsikring AS, policenummer 900 4448 763.

Advokatfirmaet Michael Steffensen drives som enkeltmandsvirksomhed.

Foto: Anne Greiersen

bottom of page